askel I askel II askel III askel IV askel V askel VI

Sivuston tarkoitus


Vaikuttava museo- verkkosivustolle päivitetään inspiraation lähteitä, ideoita, kokemuksia ja tarinoita museoiden kehittämistyön tueksi. Sivuston tavoitteena on lisätä museoiden tietoa muun muassa strategiatyöhön liittyvistä vaiheista, tarjota tukea ja helpottaa suunnittelutyötä. Ennen työhön ryhtymistä hyvänä tausta-aineistona toimii Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa -keskustelunavaus, jonka voit ladata luettavaksi tästä.

Sivusto on jaettu kuuteen askeleeseen, joiden alle sisältö on ryhmitelty. Askeleiden mukaan rakennettu kehittämispolku johdattelee museota vaihe vaiheelta kokonaisvaltaisen strategisen profiilin ja siihen liittyvien toimintamallien rakentamisessa ja käytäntöön viemisessä.

Sivustolle lisätyt esimerkit, työkalut ja lomakepohjat tarjoavat yhden näkökulman aiheeseen. Toivomme, että sivusto kannustaa myös omatoimiseen pohdintaan. Mikä on museosi  kannalta tärkeää?

Kehitysaskeleet

Sivustoa voi käyttää monella tavalla. Mikäli museon ensisijaisena tavoitteena on rakentaa strateginen profiili, polun voi käydä askel askeleelta alusta loppuun asti. Työhön on varattava aikaa ja on tärkeää, että näkökulmista viestitään avoimesti ja niistä keskustellaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Asioihin tarttuminen ja niiden avaaminen muodostavat kuvan, joka toimii muutoksen lähtökohtana.

Tarpeet voivat olla erilaisia ja kehittämiskohteet spesifejä. Yksittäisten tai muutamien askelten sisältöjä, esimerkiksi inspiraatioita tai työkaluja, voi halutessaan hyödyntää pienemmässä mittakaavassa. Tämä voi hyödyttää esimerkiksi suunnittelutyötä ja avata suurempia kehittämiskokonaisuuksia tai toiminnan solmukohtia. Jopa aivan pieneltäkin tuntuvan kohteen kehittäminen voi olla askel kohti toimivampaa kokonaisuutta.


Strategisen profiilin rakentamisessa tarvittavat perusedellytykset

Ihmiset: Aito kehittäminen onnistuu parhaiten, kun mukaan otetaan riittävän laajasti eri taustaisia ihmisiä. Mukaan tarvitaan päätösvaltaisia ihmisiä, kuten johtoa, omistajia ja rahoittajia, mutta myös laajasti henkilöitä ja erilaista osaamista museon koko organisaatiosta. Uudistuminen ja asiakkaan kannalta oikeanlaisten palveluiden kehittäminen varmistetaan ottamalla asiakkaat ja yhteistyökumppanit mukaan tekemiseen.

Sitoutuminen: Yhteiseen tekemiseen sitoutuminen on keskeinen tekijä onnistumisen kannalta. Kehittämishankkeen alussa on tärkeää käyttää aikaa ja energiaa yhteisen sitoutumisen rakentamiseen. Myös muutoksen aikana kannattaa seurata ja tukea mukana olevien henkilöiden sitoutumista kehittämisprosessiin ja sovittuihin tavoitteisiin, jotta muutossuunta ja toteutuminen voidaan varmistaa.

Aika: Valmista tulee harvoin heti ja kärsivällisyyttä tarvitaan. Eteenpäin päästään kuitenkin askel kerrallaan. Kehittämishankkeeseen tarvittava aika riippuu siitä, miten laajasta muutoksesta on kysymys.Kehittämistyö kannattaa vaiheistaa selkeästi ja aikatauluista poiketa vain hyvin perustellusta syystä. Aikatauluun on hyvä rakentaa jo alun pitäen sopivasti väljyyttä, että keskusteluille ja asioiden sulattamiseen jää riittävästi aikaa. Kussakin vaiheessa tehdyt päätökset ja niiden perustelut on tärkeä kirjata, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata.  Aikataulu ei saa olla myöskään liian väljä, jotta sitoutuminen ja tekemisen meininki eivät lopahda matkan varrella.

Avoimuus: Keskeistä muutostyössä on avoin ja utelias asenne yhdessä tekemiseen. Tekeminen perustuu avoimuuteen päätöksenteossa, tiedon jaossa ja tulkinnoissa. Avoin ja ihmislähtöinen johtamis- ja toimintakulttuuri välittyy museon sisältä myös museon ulkoiseen toimintaan ja suhteisiin.
Museovirasto 2020